Museum Montanelli - MuMo

  • Nerudova 13, Praha 1
  • otevírací doba:
    26. 4. pátek 14:00 - 18:00
    27. 4. sobota 13:00 - 18:00
    28. 4. neděle 13:00 - 18:00
  • www.museummontanelli.com

Museum Montanelli je jednou z mála soukromých neziskových institucí moderního výtvarného umění v České republice. Je místem podněcujícím kreativitu a představivost, snahu o hledání dialogu mezi zavedenou a experimentální tvorbou, mezi minulostí a současností. Jeho posláním je podporovat zájem o moderní umění u veřejnosti a razit cesty k jeho hlubšímu pochopení napříč různorodými skupinami příjemců. 

Dlouhá řada realizovaných výstav v Praze, jiných částech naší země i v zahraničí je důkazem otevřeného přístupu a širokého záběru jeho programu. Museum Montanelli rovněž spravuje sbírku Nadace DrAK, jejíž díla pravidelně začleňuje do výstavních projektů s rozmanitou tematikou. Program muzea sahá od prezentace současných českých i zahraničních umělců, často s přesahem do "art experience", současného umění tanečního či formy performance, přes komentované prohlídky, rozhovory s umělci a kurátory až po rozličné individuální projekty. 

Doprovodný program

  • 26. - 28. 4. výstava East Of Eden - Richard Stipl & Josef Zlamal


East of Eden

Museum Montanelli pod názvem East of Eden představuje dosud nejreprezentativnější a největší výstavu uměleckého dua Richard Stipl a Josef Zlamal. Vedle jejich společného díla našli prostor i další autoři a objekty z významných sbírek. Expozice se bude v průběhu konání výstavy proměňovat, některé objekty budou nahrazeny jinými. Tato dynamika výstavy má ambici poukázat na neúprosnost času, kterému lidské životy podléhají, ale i na to, jak tato dynamika naše životy ovlivňuje. Expozice East of Eden by se tak měla stát jakýmsi experimentem a projektem do budoucna, jak pro umělce, tak pro instituci našeho muzea. Kresby, malby, sochy a sběratelské předměty ve vzájemném vztahu by měly oslovit návštěvníka pocitově a evokovat vjemy jako: počátek života, znovuzrození, zranění a uzdravení, lásku, erotiku, spiritualitu včetně alternativních historických narativů. Naděje a víra je všudypřítomná a čitelná v díle obou umělců a tvoří jakousi neviditelnou spojnici. Jakou roli zaujímáme v řádu vesmíru? Naplňuje nebe i zemi? V imaginárním prostoru budeme společně hledat širší význam existenciálních zkušeností, často i těch, které nás děsí a fascinují zároveň. Dialog dvou autorů evokuje duální atmosféru, pobízející k vnitřnímu diskurzu panteistickému, k němuž se hlásí Giordano Bruno, Goethe, Hegel, C. G. Jung nebo A. Einstein, ale i řada jiných filozofů a hnutí. Jednotlivé figury jsou součástí přirozeného světa a jejich identitu definují emoce a vztahy od primitivních pudů až po spirituální propojení. Symbolika plná světla a kontrastů kulminuje v multimediálním díle FINÁLE a představuje pozoruhodnou tvorbu této nové spolupráce.Museum Montanelli presents East of Eden, the largest and most representative project of the artistic duo Richard Stipl and Josef Zlamal to date. The exhibition features their common work accompanied by other artists and items from renowned collections. The objects on display will change over the course of the event as some exhibits are replaced by others. This peculiar exhibition dynamics aims to highlight the inexorability of time, which all human lives have to bow to, showing how the dynamics affect our lives. This way, East of Eden should become an experiment, a future-orientated project both for the artists and our museum. The drawings, paintings, sculptures and collectors' items on display should, as a whole, reach visitors emotionally, evoking such feelings as the start of life, rebirth, injury and healing, love, eroticism or spirituality, including alternative historical narratives. Hope and faith are an ever-present, clearly visible hallmark in the work of both artists, creating an invisible connecting line of a sort. What is our role in the cosmic order? Does it extend to both heaven and earth? In an imaginary space, we shall together ponder the broader implications of existential experience, one that can be dreadful and fascinating at the same time. The dialogue of two artists evokes a sense of duality, spurring internal pantheistic discourse as embraced by Giordano Bruno, Goethe, Hegel, C. G. Jung or A. Einstein and many other philosophers and movements. The different figures are parts of the natural world, their identities defined by emotions and relationships ranging from primordial instincts to spiritual connections. Brimming with light and contrast, the symbolism culminates in The Finale, a multimedia work presenting a brand-new form of this artistic collaboration.