Museum Montanelli - MuMo

Museum Montanelli je jednou z mála soukromých neziskových institucí moderního výtvarného umění v České republice. Je místem podněcujícím kreativitu a představivost, snahu o hledání dialogu mezi zavedenou a experimentální tvorbou, mezi minulostí a současností. Jeho posláním je podporovat zájem o moderní umění u veřejnosti a razit cesty k jeho hlubšímu pochopení napříč různorodými skupinami příjemců. 

Dlouhá řada realizovaných výstav v Praze, jiných částech naší země i v zahraničí je důkazem otevřeného přístupu a širokého záběru jeho programu. Museum Montanelli rovněž spravuje sbírku Nadace DrAK, jejíž díla pravidelně začleňuje do výstavních projektů s rozmanitou tematikou. Program muzea sahá od prezentace současných českých i zahraničních umělců, často s přesahem do "art experience", současného umění tanečního či formy performance, přes komentované prohlídky, rozhovory s umělci a kurátory až po rozličné individuální projekty. 

Výstava se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti, Státního fondu kultury ČR a probíhá pod záštitou velvyslance Spolkové republiky Německo J. E. Dr. Christopha Isranga. 

Doprovodný program

  • 27. - 29. 4. výstava Mythos Europa - ANTOINETTE
  • 28. 4. 13:00 - 17:00  muzejní bleší trh - k dostání budou pohlednice, katalogy z výstav a jiné publikace s uměleckou a kulturní tematikou za poloviční ceny


Mythos Europa - ANTOINETTE

Museum Montanelli představí ve výstavě Mythos Europa výjimečnou tvorbu německé malířky ANTOINETTE. Vášeň, tajemné postavy, bájná zvířata a záhadná znamení evropské mytologie zaplní prostory musea. K vidění bude mistrovská olejomalba, kresby a objekty. Již 30 roků se ANTOINETTE zabývá pověstí o fénické královské dceři Európě, kterou unesl vládce bohů Zeus proměněný do podoby býka. S Európou na hřbetě přeplul moře až na ostrov Krétu, kde s ní podle pověsti zplodil tři děti. Európa se tak stala zakladatelkou krétské královské linie a její jméno se přeneslo do názvu celého světadílu. Za zmínku stojí malba s názvem Dáma na býkovi ("Dame auf dem Stier"), která se datuje do počátku 80. let minulého století. Zprvu šlo o vyrovnání se s rolí ženské postavy, její identitou a vztahem mezi pohlavími. Zas a znovu se kroužily tvůrčí myšlenky kolem tohoto motivu. Postupně se rozvíjela další témata: pojednávají o vzniku a držení moci, o společných archaických kořenech mytologie, o identitě dnešní Evropy. Čím dál častěji začínají mít symbolické obrazové hádanky spojitost s aktuálním politickým děním na kontinentu, se sjednocováním i povolováním politické jednoty. Při těchto příležitostech ANTOINETTE subtilně poukazuje na naše společné dějiny a kořeny evropské kultury a hodnotového systému.

__________________________________________________________________________

In the Mythos Europa exhibition Museum Montanelli is presenting the extraordinary work of the German painter ANTOINETTE.

Passion, mysterious figures, fabled beasts and enigmatic symbols from European mythology fill the spaces of the museum. You will see masterful oil paintings, drawings and objects. For 30 years now ANTOINETTE has been pursuing the legend of the Phoenician princess Europa, who was abducted by Zeus, the ruler of the gods, appearing in the form of a bull. With Europa on his back he crossed the sea to the island of Crete, where, according to the legend, he begat three children with her. Europa thus became the founder of the Cretan royal line and her name has been adopted as the appellation of the entire continent. It is worth mentioning the painting entitled Lady on the Bull ("Dame auf dem Stier") which dates from the beginning of the 1980s. Initially it dealt with the coming to terms with the role of the female figure, its identity and the relationship between the sexes. Again and again creative thoughts circled around this motif. Gradually other themes have evolved: they address the creation of and holding onto power, the common archaic roots of mythology, the identity of today's Europe. The symbolic visual puzzles are becoming ever more interconnected to current political developments of the continent, to the uniting as well as the loosening of the political unit. On these occasions ANTOINETTE will subtly point to our common history and the roots of European culture and its system of values.