Kavárna co hledá jméno

Na místě bývalé truhlárny jsme vytvořili prostor, který nám na Smíchově chyběl. Netradiční kavárnu, kde najdeš mnohem víc než jen výběrovou kávu, domácí dobroty a skvělé snídaně. Součástí je taky galerie, multifunkční místnost k pronájmu a dvůr, kde pod hvězdami a za doprovodu té správné melodie snadno ztratíš pojem o čase a zapomeneš, že jsi v centru města.

Doprovodný program

  • 27. - 29. 4. výstava Albinus Grammar - NAIVE

Kavárna co hledá jméno propůjčí své stěny umělci s pseudonymem Albinus Grammar, který vám představí velkoformátové dřevorytové tisky vytvořené přímo pro naše prostory. Po dobu jednoho měsíce bude u nás v galerii vystaveno deset uměleckých děl s figurativní tématikou a symboly, jež nenásilně hovoří o příbězích, které jsou pro autora důležité.

Tento soubor autor pojmenoval "NAIVE". Dle jeho slov jde o základní složku, bez které nelze vytvořit osobní nebo kolektivní sen, a tím se zafixovat pro jeho úspěšné naplnění. Takovým snem je i vytvoření díla, které přenáší pocit nebo myšlenku. Naivitu většina lidí postupně ztrácí během dospívání a s přibývajícími zkušenostmi, ale také díky množství různých zklamání, které vedou k následnému vybrušování citů.

Albinus Grammar vytváří figurativní olejové malby a dřevoryty s důrazem na anatomii. Jeho tvorba se silným technickým i filosofickým základem se vyhýbá standardům moderní estetiky. Svá díla již představil v minulých letech na výstavách v Norsku, Velké Británii či Turecku. Jeho zaměření na zobrazení těla již není jen krátkodobým vzplanutím, ale zdá se být obsesí a nevyhnutelnou formou, která mu dává možnost předávat myšlenky společnosti. Cílevědomost a zarputilost jemu vlastní ho předurčuje k zajímavé a barvité výtvarné budoucnosti plné experimentů a spoluprací.

Informace o umělci Albinus Grammar najdete na jeho webových stránkách www.albinusgrammar.com a na sociálních sítích.

--------------------------------------------------------

Kavárna co hledá jméno will host an artist known as Albinus Grammar, who will exhibit large format woodcut prints created specially for our premises. Ten artworks with figurative themes and symbols guiding us through stories important for the artist will be displayed for one month.

This collection was named "NAIVE" by the author. According to his words, it is a basic component without which a personal or collective dream cannot be created, and hence it is fixed for its successful fulfillment. Such a dream is also the creation of a work that transmits a feeling or thought. Most people are gradually losing naivity during their adolescence and gaining experience, but also because of a number of different disappointments that lead to the subsequent questing of emotions.

Albinus Grammar creates figurative oil paintings and woodcuts with an emphasis on anatomy. His work, with a strong technical and philosophical base stands out from the standards of modern aesthetics. He has exhibited his work in recent years at exhibitions in Norway, Great Britain and Turkey. His focus on displaying the body is no longer just a short-term flare but seems to be an obsession and an inevitable form that gives him the ability to pass on the ideas of society. His strong-mindedness and dedication predetermines him to an interesting and colorful artistic future full of experiments and cooperation.

Find more information about Albinus Grammar at www.albinusgrammar.com and social sites.