Dudes&Barbies Gallery a Vnitroblock

Kolektiv Dudes&Barbies stojí za smíchovskou Radlickou - kulturní sportovnou a za projektem holešovického VNITROBLOCKu. Různá místa s jedním společným jmenovatelem, kterým je idea revitalizace opuštěných staveb. Vlastními silami přetváříme zaprášené ruiny, ze kterých se stávají kulturní centra s jedinečným géniem loci.

Radlická kulturní sportovna je ojedinělý industriální prostor, který nabízí kreativní využití plochy bývalého drážního skladu. Pořádají se zde firemní akce, party, koncerty, přednášky, výstavy, workshopy, exhibice či sportovní dny.

Ve VNITROBLOCKu jsme zúročili všechny zkušenosti z předchozích projektů. V bývalé tovární hale v Holešovicích vznikl v říjnu 2016 obchod s designérskou módou, doplňky a bytovým designem, kavárna, taneční prostor, malé kino a výstavní prostor.

Dudes&Barbies Gallery je tu pro všechny milovníky umění, výstav, vernisáží ve Vnitroblocku. Posláním našich výstav je oživit zkostnatělé struktury tradiční galerijní scény. Dramaturgie se opírá o snahu odbourat pomyslnou bariéru mezi "vysokým" a "nízkým" uměním, v důsledku které často bývá svět galerií široké veřejnosti příliš vzdálen. Svým pestrým programem s důrazem na otevřenost uměleckým experimentům tak hledá rovnováhu mezi prezentací etablovaných i neprofesionálních výtvarných umělců, fotografií, ilustrací, interaktivních objektů či light designu, tak, aby bylo umění vnímáno především jako zážitek.


    Doprovodný program

  • 27. - 29. 4. výstava Marka Nenutila (Openmindz360°) - Kitty Cat

Marek Nenutil (*1978), malíř používající umělecký pseudonym Openmindz360, dále prozkoumává cestu, kterou jdou i další malíři, která má na svém konci status uznávaného umělce vystavujícího v prestižních galeriích, který se za sto let dostane do učebnic o historii umění. S neumdlévající energií zkoumá a zobrazuje témata jemu blízká - v dřívějších tématech to byly opuštěné industriální prostory, zachmuřené postavy a nekonečné kombinace těchto dvou elementů. Tyto elementy prokládá často bizarními výjevy, které z epicky laděných obrazů dělají někdy grotesku, někdy thriller a někdy absurdní drama. Scéna obrazu však každopádně diváka nikdy nenechává lhostejného. S ohledem na množství na první pohled patrných i skrytých významů si divák může v obrazech vždy najít něco prozkoumání hodného a divákovy emoce při pohledu na díla Marka Nenutila se tak mohou proměňovat od hloubavého zkoumání přes znechucení až k pobavení. Marek Nenutil ovšem stále píše, resp. maluje především svůj vlastní příběh - maluje co vidí, co cítí, co chce říct, co prožil či co viditelně prožilo okolí okolo něj. Nejnovější práce vznikají (od února 2017) na základě změny, o které uvažoval již delší dobu. Snaha uchopit lidskou odcizenost či smíšené emoce osamoceného jedince v někdy až cizím, nekonkrétním prostředí. Převážně ženská figura promlouvá poetickým jazykem, v níž citlivost, nálada a klid . V jeho obrazech je tak cítit autenticitu, kterou nemůže popřít nikdo - ať už ten, komu se jeho způsob zobrazivé malby líbí či ten, komu jeho pestrobarevně epický přístup nevyhovuje. Ale o co jiného, než o autenticitu a o schopnost ji prožít a vyjádřit jde v umění, v malbě a vlastně i v životě především? Autentický divno rej může začít. Pokochejte se! (text: Petr Hájek)

Marek Nenutil (*1978), painter using artistic pseudonym Openmindz360, further explores the path that walk other painters, that ends by status of recognized artist exhibiting in prestigious galleries, who gets into textbooks of the art history in about hundred years. With continuing energy, he explores and displays topics close to him - abandoned industrial spaces, brooding characters and endless combination of these two elements, which interleaves often bizarre scenes that turn the epic toned paintings into sometimes grotesque, sometimes thriller and sometimes absurd drama. Scene of the painting, however, never leaves the viewer indifferent. Regarding to the amount of at first sight apparent and hidden meanings viewer can always find something worthy of examination in paintings and emotions of the spectator looking at Marek Nenutil's works may be transformed from a thoughtful exploration through disgust to entertain. Marek Nenutil however, still writes resp. paints mostly his own story - he paints what he sees, what he feels, what he wants to say, what he had lived through or what apparently experienced his neighbourhood. In his paintings is to feel the authenticity of which no one can deny - whether the person who likes his way of depictive paintings or the person whom does not suit his colourfully epic approach. The most recent work has been created since February 2017 on the basis of the change he has been considering for a long time. Attempting to grasp human alienation or mixed emotions of a lonely individual in somewhat strange, non-specific environments. The predominantly female figure speaks with a poetic language in which sensitivity, mood and tranquillity . In his paintings, he feels authenticity that no one can deny - whether he likes his way of painting or who does not suit his colourful epic approach. Well, about what else but the authenticity and ability to live it and to express it is going on in art, in painting and actually in life in the first place? Authentic weird whirl can begin. Enjoy it!

O Marku Nenutilovi / Openmindz360 (1978), Česká republika:

Marek Nenutil (*1978), osobnost kdysi neodbytně spjatá s prostředím streetartu a graffiti, avšak odjakživa se věnuje malbě a různým výtvarným technikám a vyjádření. Ilustroval knihy, časopisy, namaloval desítky interiérů a exteriérů po celé České Republice. Vytvářel designy na trika, spolupracoval na několika výtvarných projektech. Vystupuje dnes jako charismatický "samorost", který se volně a bravurně pohybuje na mezích současné dynamické figurativní malby, objektu a instalací.Jeho díla jsou zastoupeny v řadě Českých soukromých sbírek.

About Marek Nenutil / Openmindz360 (1978), Czech Republic

Marek Nenutil (*1978), a person once hauntingly connected with a Czech world of street art and graffiti, but it has always been devoted to painting and various art techniques and expression. Illustrated books, magazines, dozens of painted interiors and exteriors throughout the Czech Republic, creating designs on shirts, collaborated on several art projects.

Stands out today as the charismatic "maverick", which freely and bravely moves on the limits of the current contemporary figurative painting, object and mixed - media installation.

His works are represented in a lot of Czech private collections.